Impact Factor: 0.295 | eISSN: 23095067 | ISSN: 1606822X
第17卷 (2016) 第 5 期目錄

Articles
客語兒向語中聲調與元音的互動
鄭明中 (Ming-chung Cheng)
 
粵語古全濁聲母今讀濁音的類型及成因—兼論古全濁聲母今讀在方言分區中的作用
侯興泉 (Xingquan Hou)

藏語組繫動詞 red 的語法化
邵明園 (Mingyuan Shao)
 
詩歌作品中黏著語素的自由用法
徐杰 (Jie Xu)、姚雙雲 (Shuangyun Yao)、覃業位 (Yewei Qin)
 
贛南客家話內部的語音差異及相關問題
張倩 (Qian Zhang)
 
服務電話: +886-2-2652-5000, 6614-5000    傳真: +886-2-2785-6622    電子信箱: LLeditor@sinica.edu.tw
地址:台北市115南港區研究院路二段128號人文館南棟
- Copyright 2015. 中央研究院語言學研究所-